Voortgang herinrichting Sociale Basisinfrastructuur

Voor de Stedelijke Bijeenkomst Inwonersinitiatieven op 19 oktober jl. heeft Indebuurt033 een brede uitnodiging gedaan, onder meer via de Stadsinfo-pagina’s van de gemeente in de lokale pers. Alle inwoners van Amersfoort waren welkom. Helaas was de opkomst niet erg hoog (in totaal ca 75 mensen). Zielhorst was vertegenwoordigd door twee leden van de werkgroep SBI.

Tijdens bijeenkomsten in alle wijken heeft Indebuurt033 opgehaald waar behoeften liggen (in Zielhorst op 3 okt. , verslag op wijkwebsite/linkje). Daarbij moest Indebuurt033 zich houden aan de gebiedsindeling van de gemeente. Een ‘gebied’ omvat meestal meerdere wijken. Tot het gebied waarin Zielhorst valt, horen bijvoorbeeld ook Schothorst, Park en De Hoef.

Uit de gebiedsbijeenkomsten zijn veel verschillende dingen naar voren gekomen. De manier van inventariseren van behoeften geeft per gebied een globaal beeld; verschillen haal je daar niet ut, daarvoor moet je er dichter op zitten en in de plannen meestal naar wijk of zelfs naar buurt binnen die wijk onderscheid maken.

Een aantal punten kwam in meerdere wijken naar voren:

 • Mogelijkheden voor ontmoeting zijn voor alle groepen belangrijk, jong en oud, kwetsbaar, alleengaanden.
 • Hoe doen we de integratie met nieuwe Nederlanders?
 • Uitwisseling tussen wijken over hoe ondersteuning van kwetsbare groepen wordt ingericht.
 • Hoe kunnen we goede voorbeelden delen, versterken en verbreden?
 • De gebiedsindeling van de gemeente doet geen recht aan de eigenheid van de verschillende wijken, die de inwoners wel degelijk voelen.
 • Er is behoefte om de aanpak te houden op wijkniveau.

De wijkavonden zijn verschillend ervaren; een paar opmerkingen en tips:

 • De tijdstippen van de bijeenkomsten waren niet altijd even gelukkig (offerfeest, vakantie).
 • De communicatie over de bijeenkomsten was niet voor iedereen toegankelijk; je moet dus op meerdere manieren aankondigen.
 • Verslagen van de bijeenkomsten niet alleen op websites plaatsen, maar ook actief mailen aan aanwezigen (die mailadres opgaven)
 • Kan er meer aandacht aan besteed worden in media en pers?
 • De geboden snelheid in het proces werkt onzorgvuldigheid in de hand.

Krappe tijdsplanning

Het traject om te komen tot wijkplannen is ontzettend krap; maar daar blijkt niet veel aan te doen, omdat de gemeente zo heeft besloten. Om in januari van start te kunnen staat in november het volgende gepland:

9 november: conceptwijkplannen, opgesteld n.a.v. de input vanuit de wijkbijeenkomsten, zijn gereed; ze zullen deels procesafspraken bevatten, hoe gaan we het doen? En deels ook inhoud, zoals wij die vanuit Zielhorst al hebben aangeleverd.

16 en 17 november: presentatie en bespreking van de conceptwijkplannen met wijkbewoners en professionals uit de wijken.

22 november: de gemeenteraad neemt besluit.

De Buurt Bestuurt

De wijkplannen die er in januari liggen moeten een beweging op gang brengen. Ze zijn niet in beton gegoten, maar het is de bedoeling dat ze in drie jaar tijd gaandeweg in samenspraak met de buurt meer invulling krijgen. Hierbij wordt het concept van BuurtBestuurt benut:  in elke wijk is een platform van inwoners (50%), inwonersinitiatieven, professionals (politie, sport, cultuur, onderwijs, ondernemers), waarin aandacht is voor sociaal domein, naast veiligheid en fysieke omgeving.

Buurtnetwerkers (een betaalde functie) krijgen een spilfunctie in de wijken. Daarvoor is de werving gestart (zie www.Indebuurt033.nl). Vanuit de inwoners is de suggestie gedaan om voor deze functie zowel een (bestaande en met de buurt bekende) professional te zoeken en daarnaast iemand die in de buurt/wijk woont (ieder 0,5).

Er zal ook een Raad van wijken ingericht, met vertegenwoordigers van alle wijken. Deze zal fungeren als een Adviesraad. De naam hiervoor ligt trouwens nog niet vast. Tot januari werkt een Meedenkgroep van inwoners als een soort voorloper van deze raad.

Begin december zal de nieuwe subsidieregeling voor (grote) bewonersinitiatieven worden opengesteld. (Voor alle duidelijkheid: hiernaast blijft het buurtbudget bestaan.)